Poučení o odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Zákazník (spotřebitel) má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Priessnitzovy léčebné lázně a. s., se sídlem Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník, identifikační číslo: 45193452, a to zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem. Pro uplatnění odstoupení od smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář.

1.3. Za včasně uplatněné odstoupení od smlouvy se považuje poslední den podání písemnosti zasilatelské službě.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně přepravních nákladů. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.3. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

Ke stažení